Монгол Улсад Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл

19-07-01

НҮБ-ын Аж үйлдвэр хөгжлийн байгууллага, нь Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх Монгол Улсын Засгийн газар, НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагатай хамтран "Монгол Улсад Хөдөлмөр эрхлэлтийг ...

“Хүлэмжийн нарийн ногоо хэрхэн тариалж арчлах, бага оврын техник ашиглалт” сургалт зохион байгууллаа

19-06-03

“Хөдөө аж ахуй үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололтыг нэвтрүүлэх төв”  Монгол Улсын Засгийн газраас баталсан “Хүнсний ногоо” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд БНСУ-ын Хөдөөгийн хөгжл...

Хөдөө аж ахуйн нэмүү өртгийн сүлжээ

19-05-30

2019 оны 5 сарын 29 ны өдөр Япон улсын Хамтын ажиллагааны ЖАЙКА байгууллагын санхүүжилтээр 2020 оны 1 дүгээр сараас Монгол улсад мал аж ахуй газар тариалангийн чиглэлээр хэрэгжих "Хөдөө аж ахуйн нэмүү...

Монгол Улсад Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл

19-07-01

НҮБ-ын Аж үйлдвэр хөгжлийн байгууллага, нь Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх Монгол Улсын Засгийн газар, НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагатай хамтран "Монгол Улсад Хөдөлмөр эрхлэлтийг ...

“Хүлэмжийн нарийн ногоо хэрхэн тариалж арчлах, бага оврын техник ашиглалт” сургалт зохион байгууллаа

19-06-03

“Хөдөө аж ахуй үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололтыг нэвтрүүлэх төв”  Монгол Улсын Засгийн газраас баталсан “Хүнсний ногоо” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд БНСУ-ын Хөдөөгийн хөгжл...

Хөдөө аж ахуйн нэмүү өртгийн сүлжээ

19-05-30

2019 оны 5 сарын 29 ны өдөр Япон улсын Хамтын ажиллагааны ЖАЙКА байгууллагын санхүүжилтээр 2020 оны 1 дүгээр сараас Монгол улсад мал аж ахуй газар тариалангийн чиглэлээр хэрэгжих "Хөдөө аж ахуйн нэмүү...

Монгол Улсад Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл

19-07-01

НҮБ-ын Аж үйлдвэр хөгжлийн байгууллага, нь Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх Монгол Улсын Засгийн газар, НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагатай хамтран "Монгол Улсад Хөдөлмөр эрхлэлтийг ...

“Хүлэмжийн нарийн ногоо хэрхэн тариалж арчлах, бага оврын техник ашиглалт” сургалт зохион байгууллаа

19-06-03

“Хөдөө аж ахуй үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололтыг нэвтрүүлэх төв”  Монгол Улсын Засгийн газраас баталсан “Хүнсний ногоо” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд БНСУ-ын Хөдөөгийн хөгжл...

Мал аж ахуй газар тариалан хосолсон бүсэд БАХ/БАГ-ний туршлагыг нэвтрүүлэх

19-05-29

Төв болон ШХА-ийн НАМЭМ төсөл хамтран хэрэгжүүлж буй төслийн 2019 оны төлөвлөлтийн семинар, сургалтыг Төв аймгийн Борнуур, Сүмбэр сумын оролцогчдыг хамруулан 5 сарын 28-29 өдрүүдэд зохион байгуулж бай...

Монгол Улсад Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл

19-07-01

НҮБ-ын Аж үйлдвэр хөгжлийн байгууллага, нь Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх Монгол Улсын Засгийн газар, НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагатай хамтран "Монгол Улсад Хөдөлмөр эрхлэлтийг ...

“Хүлэмжийн нарийн ногоо хэрхэн тариалж арчлах, бага оврын техник ашиглалт” сургалт зохион байгууллаа

19-06-03

“Хөдөө аж ахуй үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололтыг нэвтрүүлэх төв”  Монгол Улсын Засгийн газраас баталсан “Хүнсний ногоо” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд БНСУ-ын Хөдөөгийн хөгжл...

Хөдөө аж ахуйн нэмүү өртгийн сүлжээ

19-05-30

2019 оны 5 сарын 29 ны өдөр Япон улсын Хамтын ажиллагааны ЖАЙКА байгууллагын санхүүжилтээр 2020 оны 1 дүгээр сараас Монгол улсад мал аж ахуй газар тариалангийн чиглэлээр хэрэгжих "Хөдөө аж ахуйн нэмүү...

Харилцагч байгууллагууд

© 2019 он. naec.gov.mn. All rights reserved.